ปัจจุบัน บริษัท จดทะเบียนไม่ได้พึ่งพาตราสารหนี้ภายนอกระยะสั้นซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ตรงกันของสกุลเงินที่ต้องเผชิญในปี 2540 สถาบันการเงินไทยแข็งค่าขึ้นมากในขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงจากร้อยละ 45 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 2.9 ในไตรมาสแรกของปีนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 18 ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด

นอกจากนี้ธนาคารกลางไทยได้ใช้ข้อกำหนด Basel III รวมถึงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (LCR) ให้กับสถาบันการเงินไทยเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น การกำกับดูแลรวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการที่ดีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและแผนฟื้นฟูคือประเด็นที่ ธ ปท. และผู้บริหารสถาบันการเงินให้ความสำคัญกับระบบการจัดการที่ดีของระบบการเงินไทย

Copyright © 2015 Pixel Theme Studio. All rights reserved.